ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

96

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

55

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 13 /14%
1.2. นร.1 - 20 3 /3%
1.3. นร.21 - 40 7 /7%
1.4. นร.41 - 60 3 /3%
1.5. นร.61 - 80 9 /9%
1.6. นร.81 - 100 15 /16%
1.7. นร.101 - 120 5 /5%
รร.ไม่มีนักเรียน

13

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

26

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

82

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

83

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

20

ตาราง

801

ห้องเรียน
ตาราง

12,110

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,584

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

8,692

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

834

ตาราง

96

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
55
กลาง
40
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.
DATA MAX .500  

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

83

ครูและบุคลากร

สนง.
83
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2568

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง/รร.

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
by HRMS  
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 13 /14%
ปฐมวัย - ประถมฯ62 /65%
ปฐมวัย - ม.ต้น20 /21%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก (0 - 120) 55 /57%
ขนาดกลาง (121 - 600) 40 /42%
ขนาดใหญ่ (601 - 1500) /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1501 ขึ้นไป) 1 /1%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (0 - 120) 55 /57%
ขนาดที่ 2 (121 - 200) 28 /29%
ขนาดที่ 3 (201 - 300) 10 /10%
ขนาดที่ 4 (301 - 499) 1 /1%
ขนาดที่ 5 (500 - 1499) 1 /1%
ขนาดที่ 6 (1500 - 2499) 1 /1%
ขนาดที่ 7 (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) /0%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก (0 - 119) 54 /56%
ขนาดกลาง (120 - 719) 41 /43%
ขนาดใหญ่ (720 - 1679) /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1680 ขึ้นไป) 1 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
96 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองลำพูน

37 โรงเรียน

ตาราง
แม่ทา

26 โรงเรียน

ตาราง
ป่าซาง

27 โรงเรียน

ตาราง
บ้านธิ

6 โรงเรียน

ตาราง

9 เครือข่าย
เครือข่ายฯ หริภุญชัย

0 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯ จามเทวี

0 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯ เวียงศรีวิชัย

0 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯ ดอยน้ำทิพย์

0 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯ ดอยขุนตาล

0 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯ ชลธีศรีแม่ทา

0 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯ ป่าซางงาม

0 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯ ป่าซางจตุรมิตร

0 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯ นครสามไต

0 โรงเรียน

ตาราง
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version.