ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 11
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 13
ผู้อำนวยการกลุ่ม9
ศึกษานิเทศก์10
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ6
นักประชาสัมพันธ์2
นักวิชาการเงินและบัญชี5
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2
นักทรัพยากรบุคคล6
นิติกร1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
นักวิชาการศึกษา3
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างขั่วคราว2
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์1
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด1
ช่างไฟฟ้า7
แม่บ้าน2
เจ้าหน้าที่ธุรการ3
รวม72

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน91
ครู1,034
รวม1,125
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07