ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

110

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
77
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
91
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
21
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

39.90

O-NET ป.6

สพฐ. 36.18

3.72

ประเทศ 37.99

1.91

ดูข้อมูล

34.61

O-NET ม.3

สพฐ. 36.52

-1.91

ประเทศ 36.30

-1.69

ดูข้อมูล

862

ห้องเรียน

-12
ดูข้อมูล

1,197

ครูและบุคลากร

สนง.
72
รร.
1,125
ดูข้อมูล

11,132

นักเรียน

-72
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
2,441
31
นร.ประถมศึกษา
7,867
-95
นร.ม.ต้น
824
-8
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 70 /64%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 21 /19%
ประถมศึกษา 1 /1%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ไม่มีนักเรียน 18 /16%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 77 /70%
ขนาดกลาง 32 /29%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 77 /70%
ขนาดที่ 2 26 /24%
ขนาดที่ 3 5 /5%
ขนาดที่ 4 1 /1%
ขนาดที่ 5 /0%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
  • ดร.สุวิทย์ มุดราภิรมย์
  • นายพันท์ คำพรรษา
  • นายสมภพ ทิพย์เวียง
  • นายวินัย แป้นน้อย
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายกนกบุญ กระเเสร์
  • นายภานุพันธ์ คำเวียง
เมืองลำพูน

46 โรงเรียน

ดูข้อมูล
แม่ทา

28 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ป่าซาง

30 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ้านธิ

6 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07