สถิติ/บริการ

1,101

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด11510.45%
คณะกรรมการ11410.35%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา1039.36%
ข้อมูลสถานศึกษา898.08%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง837.54%
นร.จำแนกตามอายุ645.81%
สถิติ/บริการ544.90%
นร.จำแนกตามความพิการ504.54%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส484.36%
ผลสอบ O-Net474.27%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ433.91%
นร.จำแนกตามศาสนา363.27%
นร.จำแนกตามสัญชาติ343.09%
บุคลากรเกษียณอายุ312.82%
แนวโน้ม จำนวน นร.312.82%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.312.82%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน292.63%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน252.27%
โครงการในโรงเรียน222.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง191.73%
รายงานบริหารงบประมาณ181.63%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน151.36%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน