วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


รายการปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย002,4872,410 -772,441 31
ระดับประถมศึกษา007,9767,962 -147,867 -95
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00885832 -53824 -8
รวม0011,34811,204 -14411,132 -72
ห้องเรียน001,011874 -137862 -12