วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


ห้องเรียนปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย00248212 -36210 -2
ระดับประถมศึกษา00700600 -100591 -9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น006362 -161 -1
รวม001,011874 -137862 -12