คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07