สถิติ/บริการ

1,089

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
คณะกรรมการ11310.38%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด11310.38%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา1039.46%
ข้อมูลสถานศึกษา888.08%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง837.62%
นร.จำแนกตามอายุ635.79%
สถิติ/บริการ544.96%
นร.จำแนกตามความพิการ504.59%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส484.41%
ผลสอบ O-Net454.13%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ433.95%
นร.จำแนกตามศาสนา363.31%
นร.จำแนกตามสัญชาติ343.12%
บุคลากรเกษียณอายุ312.85%
แนวโน้ม จำนวน นร.312.85%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน292.66%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.272.48%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน242.20%
โครงการในโรงเรียน222.02%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง191.74%
รายงานบริหารงบประมาณ181.65%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน151.38%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน