สถิติ/บริการ

2,966

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา47215.91%
ข้อมูลสถานศึกษา39613.35%
คณะกรรมการ34911.77%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2789.37%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1685.66%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1615.43%
สถิติ/บริการ1274.28%
นร.จำแนกตามอายุ1254.21%
โครงการในโรงเรียน1204.05%
นร.จำแนกตามความพิการ1123.78%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ผลสอบ O-Net963.24%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส852.87%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน722.43%
แนวโน้ม จำนวน นร.672.26%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง642.16%
นร.จำแนกตามสัญชาติ531.79%
นร.จำแนกตามศาสนา531.79%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.501.69%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน401.35%
บุคลากรเกษียณอายุ311.05%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน290.98%
รายงานบริหารงบประมาณ180.61%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน