สถิติ/บริการ

1,911

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา23512.30%
คณะกรรมการ21411.20%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1819.47%
ข้อมูลสถานศึกษา1759.16%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1206.28%
นร.จำแนกตามอายุ995.18%
สถิติ/บริการ985.13%
โครงการในโรงเรียน924.81%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ824.29%
นร.จำแนกตามความพิการ794.13%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ผลสอบ O-Net723.77%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส713.72%
แนวโน้ม จำนวน นร.522.72%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน512.67%
นร.จำแนกตามสัญชาติ472.46%
นร.จำแนกตามศาสนา472.46%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง462.41%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.412.15%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน351.83%
บุคลากรเกษียณอายุ311.62%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน251.31%
รายงานบริหารงบประมาณ180.94%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน