สถิติ/บริการ

2,573

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา38414.92%
ข้อมูลสถานศึกษา31212.13%
คณะกรรมการ29911.62%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2439.44%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1415.48%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1355.25%
นร.จำแนกตามอายุ1184.59%
สถิติ/บริการ1174.55%
โครงการในโรงเรียน1144.43%
นร.จำแนกตามความพิการ1013.93%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ผลสอบ O-Net873.38%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส833.23%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน652.53%
แนวโน้ม จำนวน นร.582.25%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง562.18%
นร.จำแนกตามศาสนา511.98%
นร.จำแนกตามสัญชาติ491.90%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.471.83%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน371.44%
บุคลากรเกษียณอายุ311.20%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน271.05%
รายงานบริหารงบประมาณ180.70%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน