ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11010201
อนุบาล 279161
อนุบาล 3127191
รวม292655 123
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1812201
ประถมศึกษาปีที่ 2127191
ประถมศึกษาปีที่ 366121
ประถมศึกษาปีที่ 475121
ประถมศึกษาปีที่ 54591
ประถมศึกษาปีที่ 698171
รวม464389 76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1142161
มัธยมศึกษาปีที่ 286141
มัธยมศึกษาปีที่ 35271
รวม271037 -43

รวมทั้งสิ้น

10279181 1512