ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 15381
อนุบาล 25381
อนุบาล 3106161
รวม201232 23
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 164101
ประถมศึกษาปีที่ 26391
ประถมศึกษาปีที่ 31010201
ประถมศึกษาปีที่ 438111
ประถมศึกษาปีที่ 55381
ประถมศึกษาปีที่ 664101
รวม363268 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5644100 -19