ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12681
อนุบาล 289171
อนุบาล 32241
รวม121729 113
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15-51
ประถมศึกษาปีที่ 23471
ประถมศึกษาปีที่ 34151
ประถมศึกษาปีที่ 41561
ประถมศึกษาปีที่ 53361
ประถมศึกษาปีที่ 6-111
รวม161430 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

283159 119