ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23141
อนุบาล 34261
รวม7310 52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 291101
ประถมศึกษาปีที่ 32351
ประถมศึกษาปีที่ 42571
ประถมศึกษาปีที่ 57291
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวม251439 -95
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 17291
มัธยมศึกษาปีที่ 24591
มัธยมศึกษาปีที่ 374111
รวม181129 23

รวมทั้งสิ้น

502878 -210 -1