ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22351
อนุบาล 33141
รวม549 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14261
ประถมศึกษาปีที่ 23581
ประถมศึกษาปีที่ 32351
ประถมศึกษาปีที่ 44371
ประถมศึกษาปีที่ 53251
ประถมศึกษาปีที่ 65-51
รวม211536 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

261945 58