ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24261
อนุบาล 34261
รวม8412 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13251
ประถมศึกษาปีที่ 26391
ประถมศึกษาปีที่ 31231
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 54481
ประถมศึกษาปีที่ 63251
รวม191736 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13581
มัธยมศึกษาปีที่ 23361
มัธยมศึกษาปีที่ 35271
รวม111021 -23

รวมทั้งสิ้น

383169 111