ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2107171
อนุบาล 34481
รวม141125 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11317301
ประถมศึกษาปีที่ 21220321
ประถมศึกษาปีที่ 31012221
ประถมศึกษาปีที่ 477141
ประถมศึกษาปีที่ 5122141
ประถมศึกษาปีที่ 61671
รวม5564119 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6975144 -78 -1