ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 255101
อนุบาล 374111
รวม12921 -102
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1712191
ประถมศึกษาปีที่ 276131
ประถมศึกษาปีที่ 369151
ประถมศึกษาปีที่ 4107171
ประถมศึกษาปีที่ 579161
ประถมศึกษาปีที่ 697161
รวม465096 116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 164101
มัธยมศึกษาปีที่ 289171
มัธยมศึกษาปีที่ 3711181
รวม212445 -73

รวมทั้งสิ้น

7983162 -611