ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 294131
อนุบาล 384121
รวม17825 -52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1810181
ประถมศึกษาปีที่ 2106161
ประถมศึกษาปีที่ 378151
ประถมศึกษาปีที่ 455101
ประถมศึกษาปีที่ 5511161
ประถมศึกษาปีที่ 666121
รวม414687 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1819271
มัธยมศึกษาปีที่ 2811191
มัธยมศึกษาปีที่ 3911201
รวม254166 133

รวมทั้งสิ้น

8395178 511