ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1412161
อนุบาล 27291
อนุบาล 347111
รวม152136 133
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15271
ประถมศึกษาปีที่ 24591
ประถมศึกษาปีที่ 33471
ประถมศึกษาปีที่ 43471
ประถมศึกษาปีที่ 54371
ประถมศึกษาปีที่ 62241
รวม212041 56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

364177 189