ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23-31
อนุบาล 34371
รวม7310 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 129111
ประถมศึกษาปีที่ 21121
ประถมศึกษาปีที่ 37-71
ประถมศึกษาปีที่ 468141
ประถมศึกษาปีที่ 52241
ประถมศึกษาปีที่ 61561
รวม192544 66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

262854 48