ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 266121
อนุบาล 33581
รวม91120 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 156111
ประถมศึกษาปีที่ 274111
ประถมศึกษาปีที่ 346101
ประถมศึกษาปีที่ 44591
ประถมศึกษาปีที่ 55491
ประถมศึกษาปีที่ 669151
รวม313465 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

404585 8