ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1115161
อนุบาล 2610161
อนุบาล 349131
รวม212445 23
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 194131
ประถมศึกษาปีที่ 293121
ประถมศึกษาปีที่ 35491
ประถมศึกษาปีที่ 41561
ประถมศึกษาปีที่ 555101
ประถมศึกษาปีที่ 66281
รวม352358 56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5647103 79