ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21451
อนุบาล 365111
รวม7916 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 165111
ประถมศึกษาปีที่ 267131
ประถมศึกษาปีที่ 384121
ประถมศึกษาปีที่ 484121
ประถมศึกษาปีที่ 576131
ประถมศึกษาปีที่ 684121
รวม433073 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1126181
มัธยมศึกษาปีที่ 257121
มัธยมศึกษาปีที่ 348121
รวม212142 53

รวมทั้งสิ้น

7160131 411