ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2116171
อนุบาล 3611171
รวม171734 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 191101
ประถมศึกษาปีที่ 294131
ประถมศึกษาปีที่ 366121
ประถมศึกษาปีที่ 44261
ประถมศึกษาปีที่ 576131
ประถมศึกษาปีที่ 664101
รวม412364 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 195141
มัธยมศึกษาปีที่ 276131
มัธยมศึกษาปีที่ 368141
รวม221941 -23

รวมทั้งสิ้น

8059139 -111