ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2-111
อนุบาล 36171
รวม628 -82
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11561
ประถมศึกษาปีที่ 255101
ประถมศึกษาปีที่ 3610161
ประถมศึกษาปีที่ 44151
ประถมศึกษาปีที่ 564101
ประถมศึกษาปีที่ 675121
รวม293059 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

353267 -158