ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 246101
อนุบาล 393121
รวม13922 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 119101
ประถมศึกษาปีที่ 2115161
ประถมศึกษาปีที่ 377141
ประถมศึกษาปีที่ 473101
ประถมศึกษาปีที่ 596151
ประถมศึกษาปีที่ 664101
รวม413475 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

544397 8