ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21451
อนุบาล 35491
รวม6814 -42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 158131
ประถมศึกษาปีที่ 247111
ประถมศึกษาปีที่ 3910191
ประถมศึกษาปีที่ 43691
ประถมศึกษาปีที่ 51113241
ประถมศึกษาปีที่ 6510151
รวม375491 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 156111
มัธยมศึกษาปีที่ 287151
มัธยมศึกษาปีที่ 3103131
รวม231639 -53

รวมทั้งสิ้น

6678144 -611