ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 15381
อนุบาล 296151
อนุบาล 3412161
รวม182139 63
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 148121
ประถมศึกษาปีที่ 283111
ประถมศึกษาปีที่ 378151
ประถมศึกษาปีที่ 4119201
ประถมศึกษาปีที่ 5159241
ประถมศึกษาปีที่ 6518231
รวม5055105 -96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 198171
มัธยมศึกษาปีที่ 2810181
มัธยมศึกษาปีที่ 3109191
รวม272754 -13

รวมทั้งสิ้น

95103198 -412