ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23251
อนุบาล 3----
รวม325 -11
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15161
ประถมศึกษาปีที่ 21121
ประถมศึกษาปีที่ 34261
ประถมศึกษาปีที่ 43141
ประถมศึกษาปีที่ 51231
ประถมศึกษาปีที่ 610-101
รวม24731 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 164101
มัธยมศึกษาปีที่ 23361
มัธยมศึกษาปีที่ 365111
รวม151227 23

รวมทั้งสิ้น

422163 -110