ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23361
อนุบาล 32131
รวม549 -42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13471
ประถมศึกษาปีที่ 273101
ประถมศึกษาปีที่ 35381
ประถมศึกษาปีที่ 44481
ประถมศึกษาปีที่ 574111
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม312354 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 17181
มัธยมศึกษาปีที่ 25381
มัธยมศึกษาปีที่ 33361
รวม15722 33

รวมทั้งสิ้น

513485 -811