บ้านสันป่าเหียง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010030
PERCODE 6 หลัก510005
กระทรวง 10 หลัก1051510005
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันป่าเหียง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansanpaheang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-503176
อีเมล์แอดเดรสsph283@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1051510005&Area_CODE=5101&Username=sunpaheang
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6238895
Longitude
99.1020168
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.