ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 11
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 13
ผู้อำนวยการกลุ่ม9
ศึกษานิเทศก์10
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ5
นักประชาสัมพันธ์2
นักวิชาการเงินและบัญชี4
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
เจ้าพนักงานพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล7
นิติกร1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5
นักวิชาการศึกษา3
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างขั่วคราว1
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์1
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด1
ช่างไฟฟ้า7
แม่บ้าน2
เจ้าหน้าที่ธุรการ1
นักจิตวิทยา1
พนักงานธุรการ2
รวม72

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน80
รองผู้อำนวยการโรงเรียน2
ครู541
ครูผู้ช่วย54
พนักงานราชการ(ครู)22
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)21
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูธุรการ)56
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูพี่เลี้ยง)30
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)135
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)20
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)30
ลูกจ้างประจำ36
แม่บ้าน3
รวม1,030
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07