ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม9
ศึกษานิเทศก์11
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ6
นักประชาสัมพันธ์2
นักวิชาการเงินและบัญชี7
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2
นักทรัพยากรบุคคล6
นิติกร1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
นักวิชาการศึกษา3
ลูกจ้างประจำ8
ลูกจ้างขั่วคราว8
รวม74

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน91
ครู1,034
รวม1,125
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07