รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

   

ตาราง
รหัส โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
51010001วัดป่ายาง 48.88 33.75 34.88 26.25 35.94 70 -3.96 -0.24 -2.05
51010002วัดสันต้นธง 48.67 32.31 38.83 34.04 38.46 53 -1.44 2.28 0.47
51010004บ้านศรีย้อย 45.03 23.79 31.26 29.74 32.46 84 -7.44 -3.72 -5.53
51010007อนุบาลลำพูน 53.89 36.71 40.98 37.71 42.32 30 2.42 6.14 4.33
51010008วัดขี้เหล็ก 46.20 31.50 35.58 31.75 36.26 66 -3.64 0.08 -1.73
51010012ตำบลบ้านแป้น 55.99 36.39 37.91 35.07 41.40 37 1.50 5.22 3.41
51010019วัดประตูป่า 48.19 31.00 39.05 28.25 36.62 64 -3.28 0.44 -1.37
51010020บ้านศรีสุพรรณ 51.06 37.22 35.31 33.89 39.37 46 -0.53 3.19 1.38
51010022วัดสันป่าสัก 49.90 31.92 36.00 32.69 37.63 60 -2.27 1.45 -0.36
51010023วัดห้วยม้าโก้ง 50.42 38.33 36.83 38.33 40.98 38 1.08 4.80 2.99
51010024วัดน้ำพุ 42.65 25.50 29.83 27.75 31.43 87 -8.47 -4.75 -6.56
51010025วัดหนองซิว 47.79 31.18 33.21 28.97 35.29 76 -4.61 -0.89 -2.70
51010030บ้านสันป่าเหียง 52.85 37.67 33.73 31.50 38.94 51 -0.96 2.76 0.95
51010031วัดสันคะยอม 53.94 39.69 41.00 33.44 42.02 32 2.12 5.84 4.03
51010034บ้านมะเขือแจ้ 52.43 33.67 37.30 31.67 38.77 52 -1.13 2.59 0.78
51010036บ้านฮ่องกอม่วง 52.61 38.64 33.16 27.50 37.98 57 -1.92 1.80 -0.01
51010037วัดบ้านแจ่ม 58.95 40.00 47.45 34.00 45.10 17 5.20 8.92 7.11
51010038วัดศรีบังวัน 58.39 44.29 41.36 51.43 48.87 6 8.97 12.69 10.88
51010039ตำบลริมปิง 51.73 32.00 37.12 27.00 36.96 61 -2.94 0.78 -1.03
51010044วัดป่าแดด 49.98 31.25 35.08 30.16 36.62 65 -3.28 0.44 -1.37
51010047วัดหนองหล่ม 60.33 43.33 40.75 34.17 44.65 18 4.75 8.47 6.66
51010048วัดทุ่งยาว 69.25 45.00 64.00 50.00 57.06 2 17.16 20.88 19.07
51010049บ้านจำบอน 53.66 36.88 32.66 34.06 39.32 47 -0.58 3.14 1.33
51010051วัดบ้านม้า 46.42 29.17 29.88 23.96 32.36 85 -7.54 -3.82 -5.63
51010052บ้านหนองช้างคืน 59.70 38.64 43.05 28.18 42.39 29 2.49 6.21 4.40
51010059บ้านต้นผึ้ง 59.50 50.00 48.60 41.50 49.90 4 10.00 13.72 11.91
51010060วัดเหมืองง่า 46.52 33.18 35.32 37.27 38.07 56 -1.83 1.89 0.08
51010061บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 60.18 51.43 60.46 27.50 49.89 5 9.99 13.71 11.90
51010064วัดกู่เส้า 66.38 67.50 63.50 47.19 61.14 1 21.24 24.96 23.15
51010065ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 46.73 34.58 32.79 27.29 35.35 75 -4.55 -0.83 -2.64
51010066บ้านห้วยส้ม 50.58 31.67 34.83 25.42 35.63 73 -4.27 -0.55 -2.36
51010067วัดป่าตึงเชตวัน 60.70 48.00 57.40 46.50 53.15 3 13.25 16.97 15.16
51010068วัดต้นโชค 52.75 43.57 38.89 41.07 44.07 20 4.17 7.89 6.08
51010070อนุบาลเมืองลำพูน 53.72 33.93 47.06 32.68 41.85 34 1.95 5.67 3.86
51010071บ้านป่าเส้า 54.31 40.38 49.37 37.50 45.39 16 5.49 9.21 7.40
51010072เชตวันหนองหมู 53.84 32.86 36.71 35.71 39.78 45 -0.12 3.60 1.79
51010073วัดฮ่องกอก 55.50 44.00 48.35 44.50 48.09 8 8.19 11.91 10.10
51010074วัดชัยสถาน 46.56 34.38 33.56 30.00 36.13 68 -3.77 -0.05 -1.86
51010076บ้านหมื่นข้าว 48.38 45.00 35.46 31.25 40.02 42 0.12 3.84 2.03
51010077บ้านแพะยันต์ดอยแช่ 54.86 39.47 40.16 51.05 46.39 12 6.49 10.21 8.40
51010078วัดทากาศ 51.46 38.57 44.29 48.21 45.63 15 5.73 9.45 7.64
51010079บ้านดอยคำ 57.95 42.50 48.05 45.00 48.38 7 8.48 12.20 10.39
51010081บ้านป่าเลา 53.38 47.50 40.08 26.67 41.91 33 2.01 5.73 3.92
51010083บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 34.69 23.75 23.44 26.25 27.03 91 -12.87 -9.15 -10.96
51010084บ้านศรีป้าน 58.15 43.00 42.30 47.50 47.74 9 7.84 11.56 9.75
51010088บ้านแม่เมย 45.10 29.00 36.05 26.00 34.04 78 -5.86 -2.14 -3.95
51010093บ้านเหมืองลึก 56.17 35.00 40.88 38.33 42.60 27 2.70 6.42 4.61
51010094บ้านหนองยางไคล 40.50 26.11 24.50 30.00 30.28 88 -9.62 -5.90 -7.71
51010096บ้านทาปลาดุก 51.00 28.33 31.33 25.00 33.92 80 -5.98 -2.26 -4.07
51010102บ้านทาป่าสัก 45.28 27.95 38.13 30.80 35.54 74 -4.36 -0.64 -2.45
51010103บ้านทาป่าเปา 50.42 53.33 45.00 37.50 46.56 11 6.66 10.38 8.57
51010106บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 31.82 24.55 29.59 23.64 27.40 90 -12.50 -8.78 -10.59
51010107บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 36.00 17.00 30.15 23.50 26.66 92 -13.24 -9.52 -11.33
51010108บ้านปงแม่ลอบ 52.92 30.83 38.92 28.33 37.75 58 -2.15 1.57 -0.24
51010110บ้านหล่ายทา 54.80 44.00 40.70 34.50 43.50 24 3.60 7.32 5.51
51010111บ้านศาลาแม่ทา 48.88 36.67 27.71 34.17 36.86 62 -3.04 0.68 -1.13
51010113บ้านร้องเรือ 51.20 23.04 33.04 27.39 33.67 81 -6.23 -2.51 -4.32
51010114บ้านดงสารภี 53.05 31.00 39.50 23.00 36.64 63 -3.26 0.46 -1.35
51010115วัดอรัญญาราม 46.41 29.55 29.86 25.45 32.82 83 -7.08 -3.36 -5.17
51010117บ้านผาตั้ง 57.13 38.75 40.10 39.79 43.94 21 4.04 7.76 5.95
51010118บ้านดอยแก้ว 45.04 22.50 33.29 27.08 31.98 86 -7.92 -4.20 -6.01
51010119บ้านหนองบัว 53.31 39.58 44.29 32.50 42.42 28 2.52 6.24 4.43
51010120บ้านหนองเกิด 46.04 26.54 39.63 30.77 35.75 72 -4.15 -0.43 -2.24
51010124บ้านน้ำย้อย 47.86 33.57 33.68 28.21 35.83 71 -4.07 -0.35 -2.16
51010126บ้านโป่งรู 55.98 38.00 39.50 32.50 41.50 36 1.60 5.32 3.51
51010127บ้านโทกน้ำกัด 50.08 45.83 36.42 27.50 39.96 43 0.06 3.78 1.97
51010128วัดนครเจดีย์ 58.27 39.17 35.33 35.83 42.15 31 2.25 5.97 4.16
51010129วัดหนองสมณะ 49.64 33.57 31.07 39.29 38.39 54 -1.51 2.21 0.40
51010131บ้านเหล่าป่าก๋อย 47.85 27.00 31.90 26.25 33.25 82 -6.65 -2.93 -4.74
51010132วัดน้ำดิบ 53.89 35.00 41.82 32.78 40.87 40 0.97 4.69 2.88
51010134บ้านไร่ดง 51.45 29.00 33.25 23.50 34.30 77 -5.60 -1.88 -3.69
51010140วัดบ้านเรือน 58.31 30.00 37.03 37.50 40.71 41 0.81 4.53 2.72
51010142บ้านหนองดู่ 48.88 35.00 34.88 33.75 38.16 55 -1.74 1.98 0.17
51010143วัดบ้านเหล่า 53.36 41.43 35.86 35.36 41.50 35 1.60 5.32 3.51
51010144วัดบ้านก้อง 48.29 26.43 35.86 25.36 33.99 79 -5.91 -2.19 -4.00
51010146บ้านฉางข้าวน้อย 56.82 45.00 42.02 30.68 43.63 23 3.73 7.45 5.64
51010147บ้านล้องหนองหอย 57.61 36.43 44.18 34.29 43.13 26 3.23 6.95 5.14
51010148บ้านป่าซาง 53.73 30.45 41.60 31.48 39.32 48 -0.58 3.14 1.33
51010149บ้านสะปุ๋ง 53.69 37.50 29.06 30.63 37.72 59 -2.18 1.54 -0.27
51010151บ้านป่าตาล 52.07 29.29 33.75 29.64 36.19 67 -3.71 0.01 -1.80
51010154วัดช้างค้ำ 51.73 31.92 37.79 34.81 39.06 50 -0.84 2.88 1.07
51010156บ้านกองงาม 60.00 40.83 40.46 33.75 43.76 22 3.86 7.58 5.77
51010157วัดบ้านดอน 58.00 41.25 40.69 33.75 43.42 25 3.52 7.24 5.43
51010158บ้านหนองเงือก 51.86 30.00 39.03 38.91 39.95 44 0.05 3.77 1.96
51010160บ้านดอนตอง 62.25 48.57 43.86 30.00 46.17 13 6.27 9.99 8.18
51010161วัดบ้านธิ 63.92 38.33 44.17 30.00 44.11 19 4.21 7.93 6.12
51010162วัดสันทราย 62.23 46.36 49.64 31.82 47.51 10 7.61 11.33 9.52
51010163วัดป่าสัก 57.48 35.36 39.43 31.25 40.88 39 0.98 4.70 2.89
51010166วัดศรีดอนชัย 58.19 49.44 46.11 30.83 46.14 14 6.24 9.96 8.15
51010168บ้านห้วยไซ 49.89 40.71 37.88 28.21 39.17 49 -0.73 2.99 1.18
51010170วัดป่าตึง-ห้วยยาบ 47.62 34.00 32.23 30.50 36.09 69 -3.81 -0.09 -1.90
51010172บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 35.63 27.50 26.75 27.50 29.35 89 -10.55 -6.83 -8.64
เฉลี่ยรวม 52.14 36.15 38.53 32.88 39.93 0.03 3.75 1.94