ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

98

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
63
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
89
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
20
ดูข้อมูล

9

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

841

ห้องเรียน

-1
ดูข้อมูล

1,102

ครูและบุคลากร

สนง.
72
รร.
1,030
ดูข้อมูล

11,292

นักเรียน

344
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
2,368
112
นร.ประถมศึกษา
8,102
213
นร.ม.ต้น
822
19
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 69 /70%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 20 /20%
ประถมศึกษา /0%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ไม่มีนักเรียน 9 /9%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 63 /64%
ขนาดกลาง 34 /35%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 63 /64%
ขนาดที่ 2 23 /23%
ขนาดที่ 3 10 /10%
ขนาดที่ 4 1 /1%
ขนาดที่ 5 /0%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
  • ดร.ณัฐกุล รุณผาบ
  • นายวินัย แป้นน้อย
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายกนกบุญ กระเเสร์
  • นายภานุพันธ์ คำเวียง
เมืองลำพูน

39 โรงเรียน

ดูข้อมูล
แม่ทา

26 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ป่าซาง

27 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ้านธิ

6 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07